شش ماهه فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از امروزآغاز شد.

 

Golestanema2