شهید خادملو در وصیت نامه خود به صبر ، استقامت ، ایمان و نابودی جنایتکاران شرق و غرب سفارش کرد...

به گزارش کناره، قسمتی از وصیت نامه سردار شهید اسفندیار خائملو را در زیر می خوانید؛

اي برادران حزب الله قلبها را متوجه خدا كنيد و هميشه خدا را در نظر داشته باشيد كه خدا ناظر اعمال همه انسانها مي باشد .

اي برادران سپاهي و ارتشي و بسيجي همه بنام خدا و ياد خدا جبهه ها را فراموش نكنيد و با صبر و استقامت و ايمان خويش اين جنايتكاران شرق و غرب را نابود كنيد.

اي انسانهاي به پا خواسته از اين انقلاب خونبار اسلامي ، همه با هم كوشش كنيد و همت نمائيد كه شيطانهاي بزرگ بيروني و دروني در كمين شماها هستند  هوشيار و بيدار باشيد كه هر لحظه در پرتگاه دنيا و مال و ثروت دنيا غرق هستيد درون قلبهاي خود را به ياد خدا پاك و پاكيزه نمائيد تا خداوند هم به شما نظر كند كه خدا مي فرمايد قلبها را به ياد خدا آرامش دهيد .

اي جوانان حزب الله اعم از برادران و خواهران و اي كسانيكه در هر صورت مي توانيد به اين جمهوري اسلامي كمك كنيد از جان و مال خود دريغ نكنيد كه انقلاب اسلامي از همين چيزها پا بر جاست و راه حسين ابن علي ( ع ) با همين خونهاست که نسل به نسل مي جوشد و شفاف تر ميشود .

من به عنوان برادر كوچكتر شما به همه بچه هاي حزب خدا سفرش مي كنم به ياد خدا باشيد و در خط او و در راه به ثمر رساندن انقلابمان تلاش و كوشش نمائيد كه پشتوانه اين جمهوري اسلامي شما و نسلهاي بعدي تان مي باشید . در خودسازيتان تلاش نمائيد و بعد آن ديگرا ن را به اين راه دعوت كنيد كه باشد آنها هم جزء دعوت كنندگان شوند .

اي برادران دوستان خدا را دوست داشته و دشمنان خدا را دشمن داريد و هر لحظه جمهوري اسلامي و مسئولين شما را براي جبهه دعوت كرده اند ، با اشتياق كامل بپذيريد .

از تفرقه جداً دوري كنيد و با هم دوست و مهربان شويد ، هميشه به ياد خدا و شهيدان باشيد که خدا نجات بخش انسانهاست .