همزمان با سراسر کشور هجدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در راستای تحقق مشاركت موثر دانش آموزان در تصمبم سازی و اجرای مطلوب برنامه ها در مدارس شهرستان بندرگز برگزار شد.

به گزارش کناره ،  انتخابات شوراهای دانش آموزی عامل تحكیم و تعمیق ارزشها و باورهای دینی ، تكریم عملی شخصیت دانش آموزان ، بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ، تمرین مسئولیت پذیری ، تقویت خودباوری و تمرین مشاركت جویی در دانش آموزان می باشد.

در هر مدرسه بر حسب تعداد دانش آموزان 5 یا 7 نفر برابر شیوه نامه اجرایی شورای دانش آموزی به عنوان شورای دانش آموزی مدرسه انتخاب خواهند شد .

احکام اعضای شورای دانش آموزی توسط مدیر مدرسه برای مدت یک سال صادر می شود.

در فرآیند انتخابات، دانش آموزان باید ۱۰ روز قبل از انتخابات داوطلب شوند، تبلیغات داوطلب در مدرسه ، برگزاری انتخابات، اعلام نتایج، تشکیل شورا و انجمن های مربوطه روند برگزاری یک انتخابات شورای دانش آموزی است.

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341

daneshamoz28341