نمایشگاه خوشنویسی و نقاشخط استاد علی حسن پور ، هنرمند بندرگزی در نگارخانه کاپری گرگان از لنز دوربین.

alihasanpor5141

alihasanpor5141

alihasanpor5141

alihasanpor5141

alihasanpor5141

alihasanpor5141

alihasanpor5141

alihasanpor5141