طبق رسم هر سال در روستای کوه صحرا به مناسبت جشن انقلاب مراسم نور افشانی برگزار می شود

 

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

kohsahra221198 1

 

kohsahra221198 1