رمضان خدر سالها نماد کشتی مازندران و گلستان بود و پس از پایان دوران قهرمانی نیز در پرورش استعدادهای شهرش نوکنده هر انچه داشت صرف نمود.

 

رمضان خدر

رمضان خدر

رمضان خدر

رمضان خدر

رمضان خدر

رمضان خدر

رمضان خدر

رمضان خدر

 

روحش شاد