انتقاد مردم پابرجاست ولی به آشوبگران فضا نمیدهیم

 photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۷-۳۲.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۷-۳۵.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۷-۵۳.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۹-۴۸.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۸-۳۸.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۹-۱۷.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۸-۲۹.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۹-۲۵.jpg

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۶_۰۷-۳۹-۳۴.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار