شهرداری بندرگز در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر بندرگز و در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش تعداد سه دستگاه مینی بوس ایویکو از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

 به گزارش کناره ،شهرداری بندرگز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 440 - 94/05/27 شورای اسلامی شهر بندرگز و در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش تعداد سه دستگاه مینی بوس ایویکو از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

شرایط مزایده:

1-قیمت پایه دو دستگاه مینی بوس ایویکو مدل سال 1388 به شماره پلاکهای 59-641ع29 و 59-643 ع 29 بر اساس نظریه کارشناس راهنمایی رانندگی 500/000/000 (پانصد میلیون)ریال و قیمت پایه یکدستگاه مینی بوس ایویکو مدل سال 1388 به شماره پلاک 59-642 ع 29بر اساس نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی 480/000/000 (چهارصدو هشتاد میلیون) ریال می باشد.

2- متقاضیان شرکت در مزایده پس از بازدید مینی بوس و قبول کلیه شرایط موجود مینی بوس ها موظف به واریز مبلغ 25/000/000(بیست و پنج میلیون)ریال به شماره حساب 69507589/49 سپرده نزد بانک ملت شعبه بندرگز به عنوان ضمانت شرکت در مزایده برای هر مینی بوس می باشند،همراه داشتن فیشهای واریزی در روز مزایده الزامی می باشد.

3-مهلت شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری 94/07/26 می باشد.

4- کمسیون مزایده در محوطه شهرداری و با حضور اعضای کمیسیون معاملات خواهد بود.

5-کلیه هزینه های انجام شده شامل( انتشار آگهی و کارشناسی و دیگر حقوق دولتی از قبیل مالیات و عوارض)به عهده برنده مزایده می باشد.

6-کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

7- به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-سند مالکیت مینی بوس های یاد شده به نام شهرداری می باشد و بعد از گذشت هفت سال از تاریخ تولید(سال 1395)قابل نقل و انتقال فقط به نام شخص برنده در مزایده مقدور خواهد بود و متقاضی می بایستی از لحاظ قانونی (سن- ملیت و...)حائز شرایط باشد.

9-شهرداری بندرگز در مورد کسری لوازم و تجهیزات اضافی خودرو،بعد از رویت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

10-موقعیت کارکرد مینی بوسهای یاد شده در حریم شهری بندرگز می باشد.

11-شرکت کنندگان در مزایده در صورت برنده نشدن،سپرده آنان عینا مسترد میگردد.

12-برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 72 ساعت نسبت به واریز کل بها اقدام نماید.

13-چنانچه  برنده مزایده نسبت به واریز کل بها مستند در بند 12 اقدام ننماید سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 7375 - 0173436 واحد امور مالی شهرداری تماس حاصل نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار