علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز دریادواره شهدای پایگاه شهید کردرستمی بندرگز حضور داشت.

yadvarekordrostami6743216