معلمان و دانش آموزان اولین روز بازگشای مدارس در بندرگز را جشن گرفتند.

 

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451

amzesh324451