31 شهریور روز غنچه ها و شکوفه ها ، اولین روز ورود کلاس اولی ها به مدرسه است.

به گزارش کناره ، اداره آموزش و پرورش اولین روز ورود دانش آموزان به مدرسه را در مدرسه سماء جشن گرفتند.

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781

dabestan34781