روز عرفه از روزهای پرفضیلت است که در منابع دینی از آن به عنوان «عید» نیز یاد شده است.

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831

arafe347831