همزمان با 31 شهریورماه مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح غرب استان گلستان در شهرستان بندرترکمن به نمایش گذاشتند.

razmayesh623321

IMG_0669

 

 

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

rashe23

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321

razmayesh623321