سورنا نسییم: دو هکتار از مزارع کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز زیر کشت محصولات سیاه ریشه مرکبات رفت .

 به گزارش کناره، دکتر سورنا نسیمی در این باره گفت: «با هدف کسب درآمدزایی و بی‌اتکایی به منابع مالی شهریه ای، بیش از 2 هکتار از اراضی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز زیر کشت محصولات سیاه ریشه مرکبات رفت.»

رئیس دانشگاه آزاد واحد بندرگز حرکت به سمت درآمدهای غیر شهریه ای را جزء ماموریت های اصلی و دستور کار این واحد دانشگاهی عنوان کرد و با توجه به لزوم تأمین 20 درصدی هزینه های دانشگاه از طریق درآمدهای غیر شهریه ای برای تحقق این مهم ایجاد گلخانه، کشت محصولات زراعی و مرکبات را یکی از منابع کسب درآمد واحد برشمرد.»

نسیمی تقویت و راه اندازی شرکت های دانش بنیان را برای توسعه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و افزایش درآمد غیر شهریه در واحد موثر دانست و برپیگیری لازم معاونین پژوهشی و اداری مالی دراین زمینه تأکید کرد.