هیات بازرسی وزارت کشور در این بازدید ، اقدامات انجام شده در طرح سالمسازی دریای بندرگز را مورد ارزیابی قرارداده و این برنامه ها و اقدامات انجام شده در سواحل را مطلوب ارزیابی کردند.

savahel23782

savahel23781

savahel23781

savahel23781

savahel23781

 

savahel23781

 

savahel23781

 

savahel23781

 

savahel23781

savahel23781

savahel23781

savahel23781

savahel23781

savahel23781

savahel23781