جوانان بسیجی بندرگز در حرکتی نمادین و فرهنگی ، برای اجرای این برنامه هر ماه سراغ یکی از شهدای این شهرستان می روند و ... .

به گزارش کناره ، این جوانان معتقدند برای ماندگار شدن شهدا و یاد و خاطره قهرمانان دفاع مقدس در ذهن و قلب مردم باید در شهر فعالیت های فرهنگی انجام داد.

آنان در برنامه " شهدای محله، آبروی محله " با به نمایش گذاشتن صحبت ها و خاطرات خانواده شهدا و دوستان و همرزمان آنان و همچنین ویژه برنامه خداحافظی شهید با خانواده و نحوه شهادتش ، در محله آن شهید جدا از  و زنده کردن خاطرات برای  اهالی محله ، نوجوانان و کوچکترهای محله را با شهدا آشنا می کنند و شهدا را الگوی این نوجوانان قرار می دهند.

این دومین برنامه این گروه می باشد که در خصوص شهید عزت ا... ریاحی در شهرک کوثر این شهرستان برگزار شد .

 

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871

aberoy mahale2 394871