جوانان بسیجی و فعال بندرگزی در حال اماده سازی فضای اجرای دومین برنامه "شهید محله ، آبروی محله" در این شهرستان هستند.

به گزارش کناره ، دومین برنامه " شهید محله ، آبروی محله " در خصوص شهید عزت ا... ریاحی در بندرگز ، شهرک کوثر بود.

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871

a aberoy mahale 394871