گروهی از دوچرخه سواران بندرگزی به مناسبت تولد امام رضا مسیر بندرگز تا حرم امام رضا(ع)را رکاب زدند.

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521

docharkhe32521