حضور گسترده مردم بندرگز در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان.

 

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat28372231

entekhabat283722316