سرعت زیاد عامل واژگونی کامیون حمل چوب  در جاده قدیم گرگان به گلوگاه بود.

به گزارش کناره ، صبح دیروز کامیون حامل چوب در جاده قدیم گرگان به گلوگاه در ابتدای روستای جفا کنده واژگون شد.

 شواحد و قرائن حاکی از سرعت بالای خودرو و عدم کنترل راننده در پیچ و در نتیجه واژگونی می باشد.

گفتنی است جاده قدیم گرگان به گلوگاه به علت خلوت بودن همواره مسیر تردد ماشین های سنگین است.

chob8723421

chob8723421

chob8723421