مردم شهرستان بندرگز در غرب گلستان در دقایق پایانی زمان رای گیری در استان، هم چنان با حضور گرم خود در پای صندوق های آرا حضور دارند.ka452345343.434kas4324343kas742743243hjlhjlkas4234732423hkmghkas34734374343kas42423434343kas56374343583نعتمناتوتان240434