تصاویری از تبلیغات و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی حوزه غرب گلستان و مجلس خبرگان در شهر بندرگز.

 

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641

entekhabat9832641