در ادامه تصاویر راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن سال 93 در شهرستان بندرگز را ببینید...