صبحگاه مشترک بسیجیان گردان های بیت المقدس شهرستان بندرگز در مانور آبی خاکی فجر .

 

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551

sobh71261551