شهرداری بندرگز در نظر دارد در اجرای  ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش چهار دستگاه ماشین آلات از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

به گزارش کناره ، شهرداری بندرگز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 857-94/09/24 شورای اسلامی شهر بندرگزو در اجرای  ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش چهار دستگاه ماشین آلات از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

 شرایط مزایده:

1-اهلیت قانونی خریدار

2-قیمت پایه یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوو مدل سال 1364 بر اساس نظریه کارشناس به مبلغ 700/000/000 ریال و قیمت پایه یک دستگاه کمپرسی بنز 911 مدل سال 1370 به مبلغ300/000/000 ریال وقیمت پایه یک دستگاه خاور مدل سال 1358 به مبلغ 150/000/000 ریال و قیمت پایه یک دستگاه رنو سواری مدل 1360 به مبلغ 15/000/000ریال می باشد.

3-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از بازدید ماشین آلات برای شرکت در مزایده کمپرسی ولوو مبلغ 35/000/000 ریال،کمپرسی بنز 911 مبلغ 15/000/000 ریال-خاور مبلغ7/500/000 ریال و رنو سواری مبلغ  1/000/000 ریال  به شماره حساب 69507589/49 سپرده نزد بانک ملت شعبه بندرگز بعنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز نمایند.همراه داشتن فیشهای واریزی در روز مزایده الزامی می باشد.

4-زمان بازدید و مهلت شرکت در مزایده و واریز مبالغ سپرده از ساعت 7 صبح 94/10/05 لغایت پایان ساعت اداری 94/10/26 می باشد

5-کمسیون مزایده در پارکینگ شهرداری و با حضور اعضای کمسیون معاملات راس ساعت 10 صبح مورخه 94/10/27 خواهد بود

6-کلیه هزینه های انجام شده مزایده شامل(انتشار آگهی ،کارشناسی و دیگر حقوق دولتی از قبیل :مالیات،عوارض،مالیات بر ارزش افزوده )به عهده برنده مزایده می باشد.

7-کمسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

8-به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-سند کامیون کمپرسی ولوو مفقود بوده و کلیه هزینه ها و مراحل مربوط به تهیه سند بر عهده برنده مزایده می باشد،خاور 608 فاقد پلاک،و رنو فاقد سند و پلاک و بیمه نامه شخص ثالث می باشد.

10-برنده مزایده موظف است با همکاری شهرداری نسبت به تهیه سند شش دانگ هریک از خودروها ی بند 9 اقدام نماید

11-شهرداری بندرگز در مورد کسری لوازم و تجهیزات اضافی خودرو بعد از رویت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

12شرکت کنندگان در مزایده در صورت برنده نشدن سپرده آنان عینا مسترد می گردد.

13-برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 72 ساعت نسبت به واریز کل بهاء اقدام نماید

14-چنانچه برنده مزایده نسبت به واریز کل بهاء مستند در بند 13 و موارد بند 6  اقدام ننماید سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتربا واحد امور مالی شهرداری بندرگز ویا با شماره تلفن7375-0173436 تماس حاصل نمایید.

آدرس:استان گلستان-بندرگز-خیابان امام جعفر صادق-کد پستی4871616736