یکی از شهروندان بندرگزی در صفحه اینستاگرام خود به مسئولین شهرستان بندرگز پیشنهاد ایجاد دیوار مهربانی را بیان داشت...

به گزارش کناره ، با توجه به ایجاد دیوار مهربانی در شهرهای مختلف و پخش آن در فضای مجازی ، یکی از شهروندان بندرگز نیزدر صفحه اینستاگرام خود به مسئولین شهرستان بندرگز پیشنهاد ایجاد دیوار مهربانی در این شهرستان را داد.

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت : " گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها لبخندی بر لبانت می نشاند ، دوست دارم این لبخندهای بیگاه و آن بعضی ها را / از مسئولین پر تلاش و زحمت کش بندرگز در خواست ایجاد دیوار مهربانی را در این شهرستان دارم. "

abolfazl128751