ابوالفضل فرجی جوان بندرگزی و کارمند مرکز آموزش فنی وحرفه ای کردکوی با توجه به شرکت در طرح پرسش استاندار از جوانان، از جانب استاندار گلستان لوح تقدیر دریافت نمود.

به گزارش کناره ، در این لوح تقدیر آمده است: با توجه به شرکت جنابعالی در "در طرح پرسش استاندار از جوانان" و ارائه راهکار در زمینه اشتغال و توسعه، ضمن تقدیر به جهت اهتمام به موضوعات اساسی استان، امید آن دارم در سایه همدلی و همزبانی دولت و ملت، و نیز تداوم هم اندیشی، تعامل و همکاری جوانان صاحبنظر و مسئولان در استان گلستان، شاهد استمرار روند حرکت این دیار مستعد و تاریخی بسوی توسعه پایدار باشیم.