پاسدار شهید سجاد پورجباری یکی دیگر از افتخارات شهرستان بندرگز که در شب اربعین امام حسین (ع) در مرز جنوب شرقی ایران برای مقابله با دشمنان این مرز و بوم به شهادت رسید.

 

porjabbari93821

porjabbari93821

porjabbari93821

porjabbari93821

porjabbari93821