تصاویری از جنگل نوکنده در فصل پاییز

 

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

nokandeh124811

عکاس:  مجید ملاح