برای دیدن تصاویر فتوطنزی لازم است فقط با جنبه ها وارد شوند.

به گزارش کناره، این هفته باجنبه ها مسیر خود را از خیابان بهشت و شورای شهر شروع کردندو در ادامه سری به جلسه هیئت دولت زدند و در انتها نمک نمکدان فتوطنزی خود را برسر شرکت کنندگان "همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" خالی کردند، ناگفته نماند که انتخابات دست ما را کم نبسته بود.
گفته می شه در تهران گیلاس رو کیلویی صد هزار تومان معامله می کنند.با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!


جلسه هیئت دولت

با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!


"همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"

با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!با جنبه ها وارد شوند / این انتخابات دست ما رو بسته!!!