تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی افراد بر هیچ کس پوشیده نیست که همین موضوع لزوم بررسی این تاثیر را آشکار می کند. اینکه سن، جنس، تحصیلات، شغل و سایر ویژگی های فردی تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه های اجتماعی موثر است.

 به گزارش کناره به نقل از تی نیوز ، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی افراد بر هیچ کس پوشیده نیست که همین موضوع لزوم بررسی این تاثیر را آشکار می کند. اینکه سن، جنس، تحصیلات، شغل و سایر ویژگی های فردی تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه های اجتماعی موثر است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به منظور بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم، در آذر ماه سال گذشته، طرح نظرسنجی با موضوع «بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه های اجتماعی» را در سطح ملی اجرا کرده و نتایج آن را اعلام کرده است .
جامعه آماری این نظرسنجی شامل تمامی افراد بالای ۱۸ سال در خانوارهای معمولی ساکن در ۳۱ استان ایران بوده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطای نسبی، ۴۴۰۰ نفر به دست آمده است .

سنجش میزان عضویت و عدم عضویت شهروندان در شبکه های اجتماعی مجازی غیرایرانی حاکی از آن است که بیش از نیمی از افراد عضو هیچ یک از شبکه های اجتماعی نیستند .

سهم مجرد و متاهل ها در شبکه های اجتماعی
سهم مجرد و متاهل ها در شبکه های اجتماعی

بر اساس این نظرسنجی، بررسی میزان عضویت شهروندان در شبکه های اجتماعی مجازی نشان می دهد که ۴۶.۸ درصد پاسخگویان عضو هیچ یک از شبکه های اجتماعی نبوده اند، در حالی که ۵۲.۸ درصد شهروندان حداقل عضو یکی از شبکه های اجتماعی مجازی بوده اند .


بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و جنسیت نیز نشان می دهد که مردان بیشتر از زنان عضو شبکه های اجتماعی بوده اند .

بر اساس این آمار، ۵۰.۸ درصد از اعضای شبکه های اجتماعی رامردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل می دهند .

همچنین وضعیت تاهل اعضای شبکه های اجتماعی حاکی از این است که افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه های اجتماعی مجازی هستند .

متاهل ها سهمی ۶۲.۷ درصدی در شبکه های ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار